Προκήρυξη αναζήτησης Δικηγόρου

by caritas-hellas Απρίλιος 13, 2017 12:03
                                                                                                                          Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
                                                                                                                 ΑΠΟ ΤΗΝ  ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ  
                                                                                                                 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
                                                                                                      ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
Το Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, Φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Ελλάς, η οποία αφορά την εκτέλεση του έργου «EA028/2016» - Άμεσες δράσεις για την υλική και ψυχοκοινωνική στήριξη, και την κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2,3,4,11 και 17 του Καταστατικού της Κάριτας Ελλάς,
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι
την πλήρωση της παρακάτω μίας (1) θέσης εργασίας, για απασχόληση με σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών στην Κάριτας Ελλάς στο παρακάτω περιγραφόμενο σε περίληψη, Έργο :   
Βασικός στόχος του Έργου είναι η  παροχή υλικής και οικονομικής στήριξης καθώς και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων ενσωμάτωσης  σε πρόσφυγες που βρίσκονται στον αστικό χώρο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβο και Χίο και μέσα σε επίσημες ανοιχτές  δομές φιλοξενίας προσφύγων.
 
ΘΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ
Αριθμός θέσεων Εργασίας/ Συνεργασίας : ΜΙΑ (1).  
Ειδικότητα: Δικηγόρος Υποστήριξης των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Κάριτας Ελλάς.
Είδος Σύμβασης, διάρκειά της, μήνες, ώρες απασχόλησης: Σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών, από την έναρξη της σύμβασης έως και 31/05/2017 με καθημερινή/ ή όχι απασχόληση
Φορέας και Τόπος απασχόλησης: «Σωματείο Κάριτας Ελλάς» Αθήνα, Αττική ή όπου αλλού συμφωνηθεί
Αναφέρεται στους: Υπεύθυνο Συντονιστή Πεδίου, Υπεύθυνη Κοινωνικής Πολιτικής,  Υπεύθυνο Έργου, Νομικό Σύμβουλο Κάριτας Ελλας, Διοίκηση της Κάριτας Ελλάς.  
Αντικείμενα εργασιών-Περίληψη
1) Βασικές Αρμοδιότητες
Ο Βασικός ρόλος του είναι η παραπομπή εξυπηρετούμενων του κοινωνικού κέντρου Αθήνας για θέματα: 
• Συμβουλευτικής επί Ασύλου και άλλων δικαιωμάτων προσφύγων.
• Συμβουλευτικής επί γενικότερων δικαιωμάτων / υποχρεώσεων ατόμων που έχουν λάβει άσυλο.
• Συμβουλευτικής επί Μισθωτηρίων.
• Συμβουλευτικής επί συμβάσεων εργασίας.
• Συμβουλευτικής επί νομικών θεμάτων επαφής με το ελληνικό δημόσιο.
2) Επιπλέον Αρμοδιότητες
Ειδικές ευθύνες εργασίας
 
Υποστήριξη των Κοινωνικών Λειτουργών εντός και εκτός Αττικής σε ζητήματα διαδικασιών σχετικών με άσυλο και δικαιώματα προσφύγων και ενημέρωση για τυχόν αλλαγές.
• δύο (2) ενημερωτικές εκθέσεις  στην αρχή και στο τέλος του συμβολαίου της σύμβασης.
• μία (1) επίσκεψη ενημέρωσης στην καθεμία κατά τόπους ομάδα δράσεων (Θεσσαλονίκη και Λέσβο).
 
Προσόντα και Εμπειρία
• Πτυχίο Νομικών Σπουδών και LLM ή εξειδίκευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στο Διεθνές Δίκαιο με κατεύθυνση τους πρόσφυγες. 
• Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας.
• Τουλάχιστον τρία (3)  χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας σε νομική υποστήριξη ΜΚΟ που ασχολούνται με το προσφυγικό θέμα.
• Εμπειρία και γνώση στη συμβουλευτική, καθοδήγηση και διαχείριση των ευπαθών αυτών ομάδων των προσφύγων αλλά και των κοινωνικών λειτουργών αναφορικά με νομικά θέματα.
• Αποδεδειγμένη ικανότητα στη διπλωματία και συνηγορία σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων σχετικά με τη βελτίωση της προσέγγισης της κοινότητας και τις δραστηριότητες προγραμματισμού ολοκλήρωσης που έχουν να κάνουν με το Δημόσιο.
• Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εργασία άμεσα με τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και σε εθελοντική βάση.
• Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων με δημιουργικό τρόπο για να πετύχει τους στόχους.
• Δυνατότητα να εκπροσωπεί την Κάριτας Ελλάς, ως συνεργάτης, με αρχές υψηλού επιπέδου.
• Άριστη επικοινωνία και διαπραγματευτικές ικανότητες.
• Δυνατότητα να διαβάζει, να αναλύει και να ερμηνεύει διοικητικές εκθέσεις, τεχνικές διαδικασίες, ή κυβερνητικούς κανονισμούς.
• Άριστη γνώση ομιλίας και γραφής αναφορών στα αγγλικά και στα ελληνικά.
• Πολύ καλή γνώση MS Office (Word, Excel, Outlook Access).
• Ευαισθησία και κατανόηση των διαπολιτισμικών ζητημάτων.
• Γνώση των βασικών αρχών της διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας.
Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και πέριξ των Αθηνών. 
Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου. 
Αποποίηση ευθύνης : Αυτή η περιγραφή εργασιακής θέσης δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, προσπάθειας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με αυτή τη θέση.  
 
Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη για τη θέση του Δικηγόρου για την υποστήριξη των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Κάριτας Ελλάς, θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν αξιολογηθεί από την αρμόδια επιτροπή Αξιολόγησης και που θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη, όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Ελλάς. Θα επιλεγεί ο υποψήφιος για τη θέση, του οποίου τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν αίτηση πρέπει να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν την αίτησή τους ή με δυνατότητα ανανέωσης τουλάχιστον, για όσο διάστημα προβλέπει η σύμβαση παροχής έργου.
Σε περίπτωση επιλογής και πρόσληψης, υποχρεούνται να προσκομίσουν φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των ανωτέρω και φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητάς του.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 
    Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά  στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και δ) Φωτοτυπία του Δελτίου της Ταυτότητάς τους. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι :  
1.- Να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
caritashellas@caritas.gr  και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΔΙΚ/2017 -Δικηγόρος.
 
2.- Να τα ταχυδρομήσουν με συστημένο φάκελο ή με courier στη διεύθυνση : Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, 104 32 - Πλατεία Βάθη, Αθήνα, όπου πάνω στον  φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη του  Κωδικού της θέσης ΔΙΚ/2017 - Δικηγόρος.
3.- Να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο, γραπτώς, από αυτούς άτομο, στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθη, Αθήνα, κατά τις ώρες από 9 π.μ. έως 2 μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.
    Στην περίπτωση αποστολής του φακέλου ταχυδρομικώς ή με courier, το εμπρόθεσμο του περιεχομένου του (Αίτηση, Συνοδευτική επιστολή, Βιογραφικό σημείωμα και Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας), κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής (ΕΛΤΑ - COURIER κ.λ.π.), ο οποίος, μετά από την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
     Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 1, 2 και 3 «Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών», ορίζεται η Παρασκευή 21 Απριλίου 2017.
 
         Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Ελλάς, στις Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών της Ελλάδας και σε Ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας. 
Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και Έντυπο για τη συμπλήρωση της Αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Ελλάς www.caritas.gr ή να παραλάβουν από το Γραφείο της Γραμματείας της Κάριτας Ελλάς, καθ΄ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και από τις ώρες 9 π.μ. έως 2 μ.μ. 
 
 
Ο Πρόεδρος
της Κάριτας Ελλάς    
 
                   
Πατέρας Αντώνιος Βουτσίνος
Ιερέας 
 
 
 
 
A I Τ Η Σ Η
Επώνυμο
Όνομα
Όνομα Πατέρα
Όνομα Μητέρας
Όνομα και επώνυμο Συζύγου ………………………………………………
 
Ημερομηνία γεννήσεως ………………………………………….......
 
Επάγγελμα
 
Διεύθυνση κατοικίας
 
…………………………………………………………....
Τηλέφωνο-Σταθερό
Κινητό
Fax
E-Mail
 
(Τόπος) 20
 
 
Συνημμένα
1.- Συνοδευτική Επιστολή
2.- Βιογραφικό Σημείωμα
3.- Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας
4.- ………………………………….
 
ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ
Αριθ. Πρωτ.
Ημερομηνία
 
 
Προς Τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς Καποδιστρίου 52 
                     104 32- ΑΘΗΝΑ
 
Λαβαίνοντας γνώση της, με αριθ.
Πρωτ / ,
Προκήρυξης της Κάριτας Ελλάς για
την πρόσληψη προσωπικού για την
κάλυψη της θέσης
……………………………………………………………..
σας γνωρίζω ότι επιθυμώ να είμαι υποψήφιος για τη θέση αυτή.
Συνημμένα σας υποβάλλω τα σχετικά δικαιολογητικά, που προβλέπονται στην Προκήρυξη, για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις διαδικασίες επιλογής και στη συνέχεια πρόσληψης του προσωπικού και σας παρακαλώ όπως με συμπεριλάβετε στους πίνακες των υποψηφίων για την αναφερόμενη θέση.
Με Τιμή 
Ο Αιτών - Η Αιτούσα
 
(Κάτω από την υπογραφή, ο Αιτούμενος ή η Αιτούμενη, γράφει ολογράφως το Ονοματεπώνυμό του - της).