ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

by caritas-hellas Φεβρουάριος 20, 2017 11:57

                                                                                      Αριθ. Πρωτ. 43/2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           20/02/2017

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    

_______________________

 

H Κάριτας Ελλάς, Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθη, Φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης, που εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της  Καθολικής  Εκκλησίας και από  τις  εμπειρίες και ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας και που βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και λαβαίνοντας υπόψη της τα όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 11 και 17 του Καταστατικού της,  
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι 

την πλήρωση μιας (1) θέσεως εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα :     

«Υπεύθυνος Επικοινωνίας», ο οποίος θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», για την εκτέλεση εργασιών μέσα και έξω από την περιοχή της Αθήνας - Αττικής, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.- Επιλογή και Πρόσληψη

Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του Υπεύθυνου Επικοινωνίας, θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα εξετάσει και τα δικαιολογητικά που θα έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι και οι οποίοι θα  έχουν κληθεί σε συνέντευξη από την Επιτροπή αυτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 19 / 16-5-2016  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Ελλάς. Θα επιλεγεί ο  υποψήφιος, του οποίου τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.      

 
2.-  Αριθμός θέσεων Εργασίας 

      Μία (1).

3.- Ειδικότητα

Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Κάριτας Ελλάς.       

4.- Σύμβαση Εργασίας

      α) Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου.

      β) Διάρκεια Σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης Εργασίας, έως και ένα έτος.    

      γ) Ημέρες και ώρες απασχόλησης: Όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και σε οκτάωρη βάση.

5.- Φορέας απασχόλησης

      Το Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς» - Αθήνα - Μ.Κ.Ο.

6.- Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας αναφέρεται

στους:

Πρόεδρο, Γενική Γραμματέα, Διευθύντρια και  Προϊσταμένη των Υπηρεσιών της Κάριτας Ελλάς. 

7.- Αντικείμενα εργασιών  

Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την εικόνα της Κάριτας Ελλάς τόσο προς τα μέλη του δικτύου της Κάριτας, στο εσωτερικό και εξωτερικό, όσο και την ελληνική κοινωνία.

Ο  Υπεύθυνος Επικοινωνίας, υπό την εποπτεία, τις οδηγίες και την καθοδήγηση της Διοίκησης της Κάριτας Ελλάς (Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρος και Γενική Γραμματέας), θα συνεργάζεται, σε υπηρεσιακό επίπεδο, από κοινού με τη Διευθύντρια και την Προϊσταμένη των Υπηρεσιών της Κάριτας Ελλάς, καθώς και με τους καθ΄ ύλην εργαζομένους στην Κάριτας αυτή.

Διατηρεί σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας με τις αντίστοιχες Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών της Ελλάδας και του Διεθνούς Δικτύου Κάριτας.

Επιδιώκει, σε συνεργασία με τη Διευθύντρια και την Προϊσταμένη των Υπηρεσιών της Κάριτας Ελλάς, τη δημιουργία δημόσιων σχέσεων με άλλες Οργανώσεις και Οργανισμούς που εργάζονται στο ίδιο πεδίο και που μπορούν να συμβάλλουν στον κοινό στόχο και σκοπό δράσης της Κάριτας Ελλάς.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι ευθύνες και τα καθήκοντα της εργασίας είναι οι ακόλουθες:

7.1. Συνεργασία με τα ΜΜΕ (Media Relations)

 • Σύνταξη Δελτίων Τύπου, ενημερωτικού υλικού (άρθρα, blog, επιστολές) και προώθησης στα ΜΜΕ και σε σχετικούς αποδέκτες.
 • Υποστήριξη της Διεύθυνσης της Κάριτας Ελλάς ως προς την εξασφάλιση, τη διαδικασία και τη διαχείριση συνεντεύξεων και γενικότερης επικοινωνίας με τον Τύπο.
 • Παρακολούθηση και αναφορές σε άρθρα του ημερήσιου Τύπου σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα με έμφαση σε θέματα προσφύγων και μεταναστών.
 • Τήρηση αρχείου όλων των δημοσιευμάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, δράσεων επικοινωνίας, συνεντεύξεων, κλπ.
 • Ειδικότερα: καθημερινή πρωινή επισκόπηση Τύπου, έκτακτα δελτία και υποστήριξη της οργάνωσης  στη δικτύωσή του με εκπροσώπους του Τύπου.
 • Ανανέωση και διατήρηση βάσης δεδομένων επαφών με μέσα ενημέρωσης, κλπ. φορείς επικοινωνίας και ενημέρωσης.

7.2. Ψηφιακά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 • Στρατηγική επικοινωνίας ψηφιακών μέσων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Παραγωγή συνεκτικών και ολοκληρωμένων ψηφιακών εκστρατειών για την υλοποίηση στρατηγικών στόχων. Ανάπτυξη νέων διαύλων επικοινωνίας.
 • Διαχείριση και ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του τμήματος.
 • Συγκεκριμένα: δημιουργία πρωτοποριακού, δυναμικού και στρατηγικού περιεχομένου, ανανέωση της εμφάνισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του τμήματος.
 • Διαχείριση και τακτική ανανέωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, μέσω συστήματος διαχείρισης περιεχομένου. Διαχείριση του blog (σύνταξη κειμένων), καθώς επίσης συνεργασία με τα στελέχη και το προσωπικό για τη σύνταξη περαιτέρω κειμένων.

7.3. Συμμετοχή στη κατάρτιση και εκτέλεση των στρατηγικών της Κάριτας Ελλάς  σε σχέση με την επικοινωνιακή πολιτική της

·         Συνεισφορά στο σχεδιασμό των εθνικών και διεθνών επικοινωνιακών εκστρατειών της Κάριτας Ελλάς και συνεργασία με τους αντίστοιχους συναδέλφους του διεθνούς δικτύου της.

·         Συμμετοχή στο συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό με γνώμονα την επικοινωνία και συνεισφορά στο σχεδιασμό επικοινωνιακής πολιτικής των τοπικών Κάριτας.

 • Οργάνωση και συντονισμό εκδηλώσεων, όπως συνεντεύξεις τύπου, εκθέσεις, εκστρατείες, σε συνεργασία με τη Διοίκηση.

8.- Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται στα γραφεία της Κάριτας Ελλάς.   

9.- Αποποίηση ευθύνης

Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, προσπάθειας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Πτυχίο ή και Μεταπτυχιακό τίτλο σε Επικοινωνία/ ΜΜΕ/Κοινωνικές/ Πολιτικές Επιστήμες
 • Γνώση ή/και εργασιακή εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στον Τύπο και την Επικοινωνία στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό. Η εμπειρία στην παραγωγή περιεχόμενου και δελτίων τύπου για μέσα ενημέρωσης είναι απαραίτητη. Ο υποψήφιος καλείται να λειτουργεί  σε ένα ταχύτατο και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον, να είναι οργανωμένο και δημιουργικό, με άριστες διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των συνεργατών και συναδέλφων όλων του τμημάτων του οργανισμού.

·         Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο, με έμφαση στη λεπτομέρεια.

·         Γνώση άλλων γλωσσών, θα συνεκτιμηθεί.

·         Άριστη χρήση Η/Υ – Προγραμμάτων MS Office.

 • Αφοσίωση στην υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει βαθιά κατανόηση του αντικειμένου της ολοκληρωμένης επικοινωνίας και της εφαρμογής της με στόχο την υπεράσπιση και την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε συνάρτηση με τις ανάγκες επικοινωνίας και δημοσιότητας των υλοποιούμενων προγραμμάτων της οργάνωσης. Θα πρέπει να γνωρίζει άριστα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στο χώρο.

·         Ισχυρή θέληση και δημιουργικότητα, επαγγελματισμός, ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα εργασίας υπό πίεση, εντός αυστηρών προθεσμιών.

·         Ομαδικότητα, ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με ένα ευρύ φάσμα ακροατηρίων και ανθρώπων.

·         Η εμπειρία στην παραγωγή περιεχόμενου και Δελτίων Τύπου για Μέσα Ενημέρωσης είναι απαραίτητη. Το άτομο αυτό καλείται να λειτουργεί  σε ένα ταχύτατο και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον, να είναι οργανωμένο και δημιουργικό, με άριστες διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των συνεργατών και συναδέλφων όλων του τμημάτων του οργανισμού.

·         Δυνατότητα για ταξίδια είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό.

·         Εναρμόνιση με τις αρχές και τα πιστεύω της Κάριτας Ελλάς και τις αξίες της Καθολικής Εκκλησίας και όσων αυτή πρεσβεύει.

·         Γνώση και εκτίμηση για το  Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς, περιλαμβανομένης και της εξοικείωσης με την Κοινωνική  Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:                                                      

·         Εμπειρία και γνώση σε θέματα προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα αλλά και στην Ε.Ε. ή/και σε ΜΚΟ του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

·         Εμπειρία ως εκπρόσωπος τύπου.

·         Κατανόηση και αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση και τις δυνατότητες που παρέχουν τόσο τα παραδοσιακά όσο και τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας, τα κοινωνικά ηλεκτρονικά δίκτυα καθώς επίσης και εμπειρία στην              αξιολόγηση της επιτυχούς χρήσης τους με τη βοήθεια διαδικτυακών εργαλείων αξιολόγησης.

 • Γνώση και εμπειρία  για  δημοσιεύσεις σε blog, ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ.

      

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών 

    Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά  στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και δ) Φωτοτυπία του Δελτίου της Ταυτότητάς τους. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι : 

1.-  Να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

caritashellas@caritas.gr  και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΠΕΠ/2017 (Υπεύθυνος Επικοινωνίας).

2.-  Να τα ταχυδρομήσουν με συστημένο φάκελο ή με courier στη διεύθυνση : Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, 104 32 - Πλατεία Βάθη, Αθήνα, όπου πάνω στον  φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη του  Κωδικού της θέσης ΥΠΕΠ/2017 (Υπεύθυνος Επικοινωνίας).

3.-  Να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο, γραπτώς, από αυτούς άτομο, στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθη, Αθήνα, κατά τις ώρες από 9 π.μ. έως 2 μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

    Στην περίπτωση αποστολής του φακέλου ταχυδρομικώς ή με courier, το εμπρόθεσμο του περιεχομένου του (Αίτηση, Συνοδευτική επιστολή, Βιογραφικό σημείωμα και Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας), κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής (ΕΛΤΑ - COURIER κ.λ.π.), ο οποίος, μετά από την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

     Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 1, 2 και 3 «Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών», ορίζεται η Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017.

 

    Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση του Υπεύθυνου Επικοινωνίας πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν την Αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά ή με δυνατότητα ανανέωσης, τουλάχιστον, για όσο διάστημα θα προβλέπει η Σύμβαση Εργασίας τους.

    Οι υποψήφιοι που θα κριθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης :

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή και β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λ.π., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα. 

    Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων. 

         Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται σε Περίληψη στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Ελλάς, καθώς και στις Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών της Ελλάδας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και Έντυπο για τη συμπλήρωση της Αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Ελλάς www.caritas.gr ή να παραλάβουν από το Γραφείο της Γραμματείας της Κάριτας Ελλάς, καθ΄ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και από τις ώρες 9 π.μ. έως 2 μ.μ.

 

 

Ο Πρόεδρος

της Κάριτας Ελλάς          

Πατέρας Αντώνιος Βουτσίνος

Ιερέας