ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

by caritas-hellas Φεβρουάριος 24, 2017 10:09

     Αθήνα 24/02/2017

                                                                                      

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

 

Α. 

Αριθ. Πρωτ.: 52/2017

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η     

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

& ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    

_______________________

 

            H Κάριτας Ελλάς, Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, Φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης, που εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της  Καθολικής  Εκκλησίας και από  τις  εμπειρίες και ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας και που βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία αφορά την εκτέλεση του έργου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» και λαβαίνοντας υπόψη της τα όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 11 και 17 του Καταστατικού της,  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι  

την πλήρωση μιας (1) θέσεως εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα:     

«Υπεύθυνος Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Λογοδοσίας & Γνώσης Προγράμματος», ο οποίος θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και μη Κυβερνητική Οργάνωση, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθη, στο παρακάτω περιγραφόμενο σε περίληψη, Έργο:  

 

Η Κάριτας Ελλάς, σε συνεργασία με τους Εταίρους της στο ως άνω Πρόγραμμα, θα παράσχει στέγαση και  ασφαλή διαμονή σε οικιστικά συγκροτήματα σε αστικές και ημιαστικές περιοχές της Αθήνας, σε ευπαθείς ομάδες προσφύγων και μεταναστών από την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Πακιστάν, το Ιράν και άλλες Χώρες, οι οποίοι προβλέπεται να μετεγκατασταθούν σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες ή να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα. Παράλληλα, θα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε διαχείριση υποθέσεων, παροχή πληροφόρησης και παραπομπές σε Υπηρεσίες Οργανισμών για την κάλυψη διαφόρων αναγκών τους, οργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, καθώς και σε ευκαιρίες μάθησης και καλλιέργειας των δεξιοτήτων τους, με βάση το προσδιορισμένο συμφέρον, τις ανάγκες των ανωτέρω ωφελούμενων και τις προδιαγραφές του Προγράμματος. Οι συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες θα παρέχονται τόσο στα καταλύματα, όσο και στο  «Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών» της Κάριτας Ελλάς από το εξειδικευμένο προσωπικό αυτής.

 

1.- Επιλογή και Πρόσληψη

Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του

Υπεύθυνου Διασύνδεσης Κοινοτήτων, θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα εξετάσει και τα δικαιολογητικά που θα έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι και οι οποίοι θα  έχουν κληθεί σε συνέντευξη από την Επιτροπή αυτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 19 / 16-5-2016  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Ελλάς. Θα επιλεγεί ο  υποψήφιος, του οποίου τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.       

2.-  Αριθμός θέσεων Εργασίας 

      Μία (1).

3.- Ειδικότητα

Υπεύθυνος Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Λογοδοσίας & Γνώσης Προγράμματος

4.- Σύμβαση Εργασίας

      α) Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου.

     β) Ημέρες και ώρες απασχόλησης: Όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή σε οκτάωρη βάση από τις ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.          

5.- Φορέας απασχόλησης

      Το Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς» - Αθήνα - Μ.Κ.Ο.

6.- Ο Υπεύθυνος Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Λογοδοσίας & Γνώσης Προγράμματος αναφέρεται

στους:  

Υπεύθυνο Συντονιστή Πεδίου, Υπεύθυνο Έργου, Διοίκηση της Κάριτας Ελλάς. 

7.- Αντικείμενα εργασιών  

7.1 Βασικές Αρμοδιότητες

 

Η βασική αρμοδιότητα του υπεύθυνου Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Λογοδοσίας & Γνώσης προγράμματος είναι :

α) να θέτει το σχέδιο παρακολούθησης & αξιολόγησης (Monitoring & Evaluating) των προγραμμάτων σε εφαρμογή,

β)  να πραγματοποιεί διαρκείς αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων γ) να παρακολουθεί και να καταγράφει  τη διαδικασία ανατροφοδότησης των δεδομένων από τη συλλογή τους από τις υλοποιούμενες δράσεις. 

 Η ανωτέρω θέση προϋποθέτει στενή επικοινωνία και συντονισμό με όλο το προσωπικό του προγράμματος που συμμετέχει στο έργο  καθώς και ευελιξία προσαρμογής στα πιθανά σημεία αλλαγών αυτού.

7.2 Επιπλέον Αρμοδιότητες

Παρακολούθηση και Αξιολόγηση

Παρακολουθεί έργα και προγράμματα με επισκέψεις σε περιοχές, συνεντεύξεις με ωφελούμενους των προγραμμάτων και παίρνει αναφορές από το σχετικό προσωπικό των προγραμμάτων.

Διασφαλίζει ότι οι συμφωνίες για την παρακολούθηση του προγράμματος εναρμονίζονται με τις συμφωνίες για το πρόγραμμα και με τους δωρητές.

Παρέχει καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη/προσανατολισμό  στο προσωπικό του προγράμματος και στους εταίρους μαζί με τους οποίους υλοποιείται το πρόγραμμα, όσον αφορά στην ανάπτυξη εργαλείων συλλογής στοιχείων για κατάλυμα, προγράμματα χρηματικής βοήθειας/κουπονιών και άλλες δραστηριότητες.

Διαχειρίζεται την ποιότητα και την έγκαιρη παράδοση εκθέσεων με το προσωπικό πεδίου της Κάριτας και των εταίρων.

Συνεργάζεται με το προσωπικό και τους εταίρους με τους οποίους γίνεται η υλοποίηση του προγράμματος, για την παρακολούθηση της προόδου των δραστηριοτήτων του προγράμματος και την τεκμηρίωση του αντικτύπου του.

Προωθεί τον συμμετοχικό σχεδιασμό και την παρακολούθηση, εκπαιδεύοντας και εμπλέκοντας ομάδες βασικών ενδιαφερόμενων μερών σε δραστηριότητες MEAL.

Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων. Διευκολύνει την πραγματοποίηση αξιολόγησης προγράμματος σε διαβούλευση με τον άμεσο προϊστάμενο.

Λογοδοσία

Υποστηρίζει την εφαρμογή συστήματος λογοδοσίας, την παρακολούθηση και τη χρήση στοιχείων.

Συμμετέχει σε επισκέψεις σε σημεία-πεδία εφαρμογής του προγράμματος για να ζητήσει σχόλια από τις κοινότητες και να παρακολουθήσει τη χρήση των κουτιών για σχόλια (ως είναι αναγκαίο).

Γνώση

Υποστηρίζει ένα περιβάλλον μάθησης μέσω διοργάνωσης τακτικών εκδηλώσεων προβληματισμού και συναντήσεων αναφοράς.

Τεκμηριώνει τη γνώση για ομάδες του  προγράμματος και διασφαλίζει τη χρήση τεκμηριωμένου υλικού.

Εργασιακές Σχέσεις

Εξωτερικές: Υπεύθυνος Προγράμματος, Υπεύθυνοι Πεδίου, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Εκπαιδευτές και Διοργανωτής Δραστηριοτήτων Ένταξης

Εσωτερικές:  Καμία

8.- Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των Προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος Γραφείου, καθώς και στους χώρους που πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις, στους οποίους  υλοποιούνται τα Προγράμματα.   

9.- Αποποίηση ευθύνης  

Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, προσπάθειας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή.   

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

 • Ανώτατες (ΑΕΙ) Σπουδές στις κοινωνικές επιστήμες ή και θετικές επιστήμες και συναφή αντικείμενα και πεδία.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφή αντικείμενα.
 • Ανεπτυγμένες δεξιότητες χρήσης data base συστημάτων και στατιστικής ανάλυσης.
 • Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρίας σε M&E (Παρακολούθηση & Αξιολόγηση). Θα  αξιολογηθεί  εμπειρία σε προγράμματα  έκτακτης ανάγκης και ανθρωπιστικής βοήθειας.
 • Άριστη κατανόηση των εγχώριων ΜΚΟ και του εγχώριου συστήματος διοίκησης.
 • Βασική εργασιακή εμπειρία σε άλλες ΜΚΟ.
 • Επαρκής εργασιακή εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον, περιλαμβανομένου του μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των Οργανώσεων Κάριτας.
 • Αποδεδειγμένες οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα για ταυτόχρονη διαχείριση πολλών εργασιών.
 • Ικανότητα για εργασία υπό πίεση.
 • Άριστη ικανότητα προφορικής και γραπτής διαπροσωπικής επικοινωνίας.
 • Ωριμότητα ώστε να διαχειριστεί κατάλληλα ευαίσθητες καταστάσεις και ικανότητα διαρκούς επαγγελματικής διαχείρισης συναισθημάτων.
 • Εξαιρετική γνώση όλων των προγραμμάτων MS Office.
 • Άριστη χρήση  της αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο.
 • Γνώση μιας ακόμη γλώσσας θα συνεκτιμηθεί
 • Άριστες ικανότητες ομαδικής συνεργασίας και συνεννόησης με τους ανθρώπους στα υψηλά κλιμάκια, με επιρροή και ευελιξία, όπου αυτή χρειάζεται.
 • Προθυμία για συχνά ταξίδια σε σημεία-δομές υλοποίησης των έργων, προκειμένου να διεξάγει εργασία παρακολούθησης των δραστηριοτήτων. Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και πέριξ των Αθηνών - Δυνατότητα για συχνά ταξίδια στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
 • Πλήρης γνώση και εκτίμηση του οράματος και της αποστολής της Κάριτας, περιλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Πίστη στις αρχές της Καθολικής Εκκλησίας και όσων αυτή πρεσβεύει.
Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών  

    Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά  στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και δ) Φωτοτυπία του Δελτίου της Ταυτότητάς τους. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι : 

1.- Να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
shelterproject@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΠΠΑΛΓΠ/2017 -Υπεύθυνος Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Λογοδοσίας & Γνώσης Προγράμματος.
2.- Να τα ταχυδρομήσουν με συστημένο φάκελο ή με courier στη διεύθυνση: Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, 104 32 - Αθήνα, όπου πάνω στον  φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη του  Κωδικού της θέσης ΥΠΠΑΛΓΠ/2017 - Υπεύθυνος Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Λογοδοσίας & Γνώσης Προγράμματος.  
3.- Να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο, γραπτώς, από αυτούς άτομο, στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52 - Αθήνα, κατά τις ώρες από 9 π.μ. έως 2 μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.
    Στην περίπτωση αποστολής του φακέλου ταχυδρομικώς ή με courier, το εμπρόθεσμο του περιεχομένου του (Αίτηση, Συνοδευτική επιστολή, Βιογραφικό σημείωμα και Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας), κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής (ΕΛΤΑ - COURIER κ.λ.π.), ο οποίος, μετά από την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
     Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 1, 2 και 3 «Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών», ορίζεται η Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017.
    Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση του Υπεύθυνου Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Λογοδοσίας & Γνώσης Προγράμματος πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν την Αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά ή με δυνατότητα ανανέωσης, τουλάχιστον, για όσο διάστημα θα προβλέπει η Σύμβαση Εργασίας τους.
    Οι υποψήφιοι που θα κριθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή και β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λ.π., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα. 

    Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.  

 

 

Β.

 Αριθ. Πρωτ.: 53/2017

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    

_______________________

 

            H Κάριτας Ελλάς, Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη                                                                                                         
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, Φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης, που εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της  Καθολικής  Εκκλησίας και από  τις  εμπειρίες και ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας και που βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία αφορά την εκτέλεση του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ - ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN SHELTER PROJECT» και λαβαίνοντας υπόψη της τα όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 11 και 17 του Καταστατικού της,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι 

την πλήρωση μιας (1) θέσεως εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Υπεύθυνος Διασύνδεσης Κοινοτήτων», ο οποίος θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και μη Κυβερνητική Οργάνωση, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθη, στο παρακάτω περιγραφόμενο σε περίληψη, Έργο:  

Η Κάριτας Ελλάς, σε συνεργασία με τους Εταίρους της στο ως άνω Πρόγραμμα, θα παράσχει στέγαση και  ασφαλή διαμονή σε οικιστικά συγκροτήματα σε αστικές και ημιαστικές περιοχές της Αθήνας, σε ευπαθείς ομάδες προσφύγων και μεταναστών από την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Πακιστάν, το Ιράν και άλλες Χώρες, οι οποίοι προβλέπεται να μετεγκατασταθούν σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες ή να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα. Παράλληλα, θα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε διαχείριση υποθέσεων, παροχή πληροφόρησης και παραπομπές σε Υπηρεσίες Οργανισμών για την κάλυψη διαφόρων αναγκών τους, οργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, καθώς και σε ευκαιρίες μάθησης και καλλιέργειας των δεξιοτήτων τους, με βάση το προσδιορισμένο συμφέρον, τις ανάγκες των ανωτέρω ωφελούμενων και τις προδιαγραφές του Προγράμματος. Οι συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες θα παρέχονται τόσο στα καταλύματα, όσο και στο  «Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών» της Κάριτας Ελλάς από το εξειδικευμένο προσωπικό αυτής.

 

1.- Επιλογή και Πρόσληψη

Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του Υπεύθυνου Διασύνδεσης Κοινοτήτων, θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα εξετάσει και τα δικαιολογητικά που θα έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι και οι οποίοι θα  έχουν κληθεί σε συνέντευξη από την Επιτροπή αυτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 19 / 16-5-2016  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Ελλάς. Θα επιλεγεί ο  υποψήφιος, του οποίου τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.       

2.-  Αριθμός θέσεων Εργασίας 

      Μία (1).

3.- Ειδικότητα

Υπεύθυνος Διασύνδεσης Κοινοτήτων

4.- Σύμβαση Εργασίας

      α) Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου.

     β) Ημέρες και ώρες απασχόλησης: Όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή σε οκτάωρη βάση από τις ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.          

5.- Φορέας απασχόλησης

      Το Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς» - Αθήνα - Μ.Κ.Ο.

6.- Ο Υπεύθυνος Διασύνδεσης Κοινοτήτων αναφέρεται

στους:

Υπεύθυνους Πεδίου, Υπεύθυνο Συντονιστή Πεδίου, Υπεύθυνη Κοινωνικής Πολιτικής,  Υπεύθυνο Έργου, Διοίκηση της Κάριτας Ελλάς. 

7.- Αντικείμενα εργασιών  

7.1.- Βασικές Αρμοδιότητες

 

-Συντονίζει και οργανώνει τις δραστηριότητες ενσωμάτωσης στην ελληνική κοινωνία της κοινότητας των προσφύγων και των μεταναστών.

-Συνεργάζεται με το προσωπικό της Κάριτας Ελλάς τους φιλοξενούμενους πρόσφυγες και μετανάστες σε πολλαπλά επίπεδα και  διαστάσεις για να πετύχει την αύξηση της αμοιβαίας αποδοχής μεταξύ των νέων αφίξεων (προσφύγων και μεταναστών) και της Ελληνικής κοινότητας υποδοχής.

-Προσφέρει Έργο βασισμένο σε κατευθυντήριες αρχές όπου τα συναισθήματα και οι απόψεις των κοινοτήτων υποδοχής των νέων αφίξεων πρέπει να προσδιοριστούν, να γίνουν αντικείμενο σεβασμού και να αντιμετωπιστούν ή να διαπραγματευτούν μέσω του διαλόγου βάσει πάντα των παρακάτω αρχών:

 • της διαφάνειας και της προθυμίας για αποδοχή διαφορών και ομοιοτήτων
 • της σταθερής επικοινωνίας
 • του αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης
 • της καλλιέργεια αμοιβαίας  εμπιστοσύνης

-Εργάζεται για τη δημιουργία ευκαιριών θετικής εμπλοκής  μεταξύ των προσφύγων και των μεταναστών και της Ελληνικής Κοινωνίας

 

7.2.- Επιπλέον Αρμοδιότητες

Ειδικές ευθύνες εργασίας

• Εκπροσωπεί την Κάριτας Ελλάς σε συντονισμό με την διοίκηση του προγράμματος και της Οργάνωσης σε συναντήσεις με την Τ.Α. και οντότητες της τοπικής κοινωνίας των πολιτών υποβοηθώντας  την ένταξη της κοινότητας με την βέλτιστη στρατηγική ενσωμάτωσης.
• Διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας ενσωμάτωσης / ένταξης της κοινότητας καθώς και των ανηλίκων μελών αυτής στην τυπική εκπαίδευση.
• Συμβάλει στη διευκόλυνση επίλυσης προβλημάτων σχετικών με τις δραστηριότητες προγραμματισμού των άνω δραστηριοτήτων της Κάριτας Ελλάς.
• Διασφαλίζει τη διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς  για τον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων και αναγκών του έργου.
• Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο του Έργου, τον συντονιστή υπευθύνων πεδίου, τους υπεύθυνους πεδίου, των αρμοδίων κοινωνικών λειτουργών και τις επιτροπές  κτιρίου  για να υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα  στην εφαρμογή  και οργάνωση των δραστηριοτήτων.
• Όπου απαιτείται, συμβάλει στην προετοιμασία ή στην βοήθεια δημιουργίας των εγγράφων, των αναφορών του έργου και ότι άλλο υλικό είναι αναγκαίο για την  ανάπτυξη ή την προώθηση των δραστηριοτήτων του έργου.
• Βεβαιώνει σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Έργου ότι οι δραστηριότητες βρίσκονται σε συμμόρφωση με τις αρχές της Κάριτας Ελλάς καθώς και αυτές της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της επικουρικότητας.

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

• Αναφέρει τακτικά την πρόοδο της εφαρμογής του σχεδιασμού  ενσωμάτωσης στον υπεύθυνο του έργου και της διεύθυνσης κοινωνικής πολιτικής της Οργάνωσης.

Συντονισμός / αναπαράσταση

• Εκπροσωπεί την Κάριτας Ελλάς  για λογαριασμό των φιλοξενουμένων προσφύγων / μεταναστών σε τοπικό επίπεδο με τους γείτονες, τις τοπικές αρχές, τις εθνικές αρχές, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, φορείς  παροχών  υπηρεσιών, των Ηνωμένων Εθνών, INGOs, Ελληνικές ΜΚΟ.
• επιδιώκει ενεργά μοναδικές ευκαιρίες για την οικοδόμηση σχέσεων με εξωτερικούς οργανισμούς.
• Εκπροσωπεί την Κάριτας εξωτερικά σε συνεδριάσεις συντονισμού σχετικά με τις δραστηριότητες προγραμματισμού σε κοινότητες.

8.- Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των Προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος Γραφείου, καθώς και στους χώρους που πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις, στους οποίους  υλοποιούνται τα Προγράμματα.   

9.- Αποποίηση ευθύνης  

Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, προσπάθειας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή.   

   

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

-Ανώτατες (ΑΕΙ) Σπουδές σε κοινωνικές/πολιτικές επιστήμες ή συναφές αντικείμενο.

-Μεταπτυχιακές σπουδές στα ίδια ή παρεμφερή επιστημονικά πεδία.

-Τουλάχιστον πέντε (5) έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας.
-Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας στο συντονισμό / συνεργασία με ομάδες εργαζομένων, συνεργατών και οφελουμένων.

-Βασική εργασιακή εμπειρία σε άλλες ΜΚΟ.

-Επαρκής εργασιακή εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον, περιλαμβανομένου του μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των Οργανώσεων Κάριτας.
-Εμπειρία στην ανάπτυξη της κοινότητας και της κινητοποίησης της ή παρόμοιες πρωτοβουλίες αυτοβοήθειας,  επιθυμία και δυνατότητα εργασίας σε  διατομεακό επίπεδο για μεγιστοποίηση και ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράμματος.
-Αποδεδειγμένη ικανότητα στη συνεργασία με την Τ.Α. όλων των βαθμών  και σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων σχετικά με τη βελτίωση της προσέγγισης της κοινότητας και τις δραστηριότητες προγραμματισμού ενσωμάτωσης.
-Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων με δημιουργικό τρόπο για την επίτευξη συγκεκριμένων  στόχων.
-Δυνατότητα οργάνωσης εκδηλώσεων και κινητοποίησης των προσφύγων / μεταναστών.
-Αποδεδειγμένη ικανότητα εργασίας και συνεργασίας με τις τοπικές κοινότητες και ΜΚΟ.
-Δυνατότητα να εκπροσωπεί την Κάριτας Ελλάς  σε Δημόσιες αρχές σε Εθνικό και διεθνές περιβάλλον σχετικά με το αντικείμενο των διαδικασιών ενσωμάτωσης μειονοτικών ομάδων.
-Αποδεδειγμένη ικανότητα να «χτίζει» εργασίες και συνέργειες σε μια ομάδα και να τις διαχειρίζεται, να παρακινεί το προσωπικό και να αντλεί από τις ατομικές δεξιότητες την υλοποίηση των προγραμματισμένων  εκδηλώσεων και της επίλυσης προβλημάτων.
-Άριστη επικοινωνία και διαπραγματευτικές ικανότητες.

-Δυνατότητα να διαβάζει, να αναλύει και να ερμηνεύει διοικητικές εκθέσεις, τεχνικές διαδικασίες, ή κυβερνητικούς κανονισμούς.
-Άριστη γνώση (γραπτή και προφορική) στα αγγλικά και ελληνικά.

-Γνώση μιας ακόμη γλώσσας, θα συνεκτιμηθεί.
-Πρέπει να διαθέτει  δυναμική προσωπικότητα, αυτάρκης και με ικανότητα για εργασία σε δύσκολες συνθήκες και σε γρήγορο ρυθμό.
-Ευαισθησία και κατανόηση των διαπολιτισμικών ζητημάτων, ιδίως όσων αντιπροσωπεύουν την Καθολική οργάνωση.
-Γνώσεις στην Κοινωνική Οικονομία, Κοινωνιολογία, Πολιτικές Επιστήμες, Δίκαιο μπορεί να είναι επιπρόσθετο προσόν.

-Άριστες ικανότητες ομαδικής συνεργασίας και συνεννόησης με  τους  ανθρώπους στα υψηλά κλιμάκια, με επιρροή και ευελιξία, όπου αυτή χρειάζεται.

-Άριστες γνώσεις MS Office (Word, Excel, Outlook Access)

-Πίστη στις αρχές της Καθολικής Εκκλησίας και όσων αυτή πρεσβεύει.

-Γνώση και εκτίμηση για το  Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας  Ελλάς, περιλαμβανομένης και της εξοικείωσης με την Κοινωνική  Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.

-Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και πέριξ των Αθηνών – Δυνατότητα για συχνά ταξίδια είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό

 
Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών  

    Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά  στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και δ) Φωτοτυπία του Δελτίου της Ταυτότητάς τους. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι : 

1.- Να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
shelterproject@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΠΔΚ/2017 - Υπεύθυνος Διασύνδεσης Κοινοτήτων.
2.- Να τα ταχυδρομήσουν με συστημένο φάκελο ή με courier στη διεύθυνση: Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, 104 32 - Αθήνα, όπου πάνω στον  φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη του  Κωδικού της θέσης ΥΠΔΚ/2017 - Υπεύθυνος Διασύνδεσης Κοινοτήτων. 
3.- Να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο, γραπτώς, από αυτούς άτομο, στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52 - Αθήνα, κατά τις ώρες από 9 π.μ. έως 2 μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.
    Στην περίπτωση αποστολής του φακέλου ταχυδρομικώς ή με courier, το εμπρόθεσμο του περιεχομένου του (Αίτηση, Συνοδευτική επιστολή, Βιογραφικό σημείωμα και Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας), κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής (ΕΛΤΑ - COURIER κ.λ.π.), ο οποίος, μετά από την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
     Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 1, 2 και 3 «Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών», ορίζεται η Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017.
    Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση του Υπεύθυνου Διασύνδεσης Κοινοτήτων πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν την Αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά ή με δυνατότητα ανανέωσης, τουλάχιστον, για όσο διάστημα θα προβλέπει η Σύμβαση Εργασίας τους.
    Οι υποψήφιοι που θα κριθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης :

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή και β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λ.π., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα. 

    Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.  

 

Γ.

       Αριθ. Πρωτ.: 51 /2017

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

_______________________

 

               H Κάριτας Ελλάς, Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη                                                                                                          Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθη, Φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης, που εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της  Καθολικής  Εκκλησίας και από  τις  εμπειρίες και ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας και που βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και λαβαίνοντας υπόψη της τα όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 11 και 17 του Καταστατικού της,  
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι 

την πλήρωση μιας (1) θέσεως εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Τοπικός Συντονιστής Προγράμματος», ο οποίος θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και μη Κυβερνητική Οργάνωση, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθη, στο παρακάτω περιγραφόμενο σε περίληψη, Έργο:   

Τίτλος Έργου: «Μετάβαση» - Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα.

Σύντομη Περιγραφή

Βασικός στόχος του Έργου είναι η  παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων ενσωμάτωσης σε γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης όπως επίσης και μέσα σε επίσημες ανοιχτές  δομές φιλοξενίας προσφύγων.

 

1.- Επιλογή και Πρόσληψη

Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του Τοπικού Συντονιστή Προγράμματος, θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα εξετάσει και τα δικαιολογητικά που θα έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι και οι οποίοι θα  έχουν κληθεί σε συνέντευξη από την Επιτροπή αυτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 19 / 16-5-2016  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Ελλάς. Θα επιλεγεί ο  υποψήφιος, του οποίου τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.      

2.-  Αριθμός θέσεων Εργασίας 

      Μία (1).

3.- Ειδικότητα

Τοπικός Συντονιστής Προγράμματος

4.- Σύμβαση Εργασίας

      α) Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου.

      β) Ημέρες και ώρες απασχόλησης: Όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.          

5.- Φορέας απασχόλησης

      Το Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς» - Αθήνα - Μ.Κ.Ο.

6.- Ο Τοπικός Συντονιστής Προγράμματος αναφέρεται  

στους: Πρόεδρο, Διευθύντρια, Προϊσταμένη της Κάριτας Ελλάς, Υπεύθυνο Προγράμματος

7.- Αντικείμενα εργασιών  

·         Ο Τοπικός Συντονιστής Προγράμματος είναι επικεφαλής της τοπικής ομάδας σε κάθε σημείο όπου υλοποιείται το έργο.

·         Είναι υπεύθυνος για τη διοικητική και οικονομική  διαχείριση  του Προγράμματος, βάσει των αναγκών και των προτεραιοτήτων όπως ορίζονται από αυτό σε τοπικό επίπεδο.

·         Παρακολουθεί και αξιολογεί την πρόοδο του Προγράμματος και  αναπτύσσει επιμέρους εργαλεία παρακολούθησης.  

·         Συντονίζει και εποπτεύει την τοπική ομάδα.

·         Προετοιμάζει μηνιαίες  αναφορές αξιολόγησης  στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και είναι υπεύθυνος για την τελική έκθεση αξιολόγησης του Προγράμματος.

·         Ο Τοπικός Συντονιστής συνεργάζεται στενά με τον Υπεύθυνο Προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

8.- Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται στη Βόρεια  Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη.

9.- Αποποίηση ευθύνης

Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, προσπάθειας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

·         Πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων/ οικονομικών ή κοινωνικών επιστημών.

·         Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.

·         Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής – Γνώση της γερμανικής επιθυμητή.

·         3 χρόνια εμπειρίας σε διαχείριση ευρωπαϊκών και/ή διεθνών  προγραμμάτων -  Εμπειρία με άλλη ΜΚΟ επιθυμητή.

·         Επαρκής εργασιακή εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των Οργανώσεων Κάριτας.

·         Εμπειρία  διαχείρισης ομάδων .

·         Ομαδική εργασία, διαπολιτισμική ευαισθησία, ευελιξία.

·         Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. 

·         Πολιτισμική ευαισθησία και άριστα επικοινωνιακά προσόντα. 

·         Άριστη γνώση Προγραμμάτων  ΜS Office κ.α.

·         Πλήρης γνώση και εκτίμηση του Οράματος και της Αποστολής της Κάριτας Ελλάς,   συμπεριλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας. 

·         Πίστη στις αρχές της Καθολικής Εκκλησίας και όσων αυτή πρεσβεύει.

·         Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης των Προγραμμάτων μέσα και γύρω από την Θεσσαλονίκη.

 

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών  

    Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά  στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και δ) Φωτοτυπία του Δελτίου της Ταυτότητάς τους. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι : 

1.- Να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: caritashellas@caritas.gr  και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΤΣΠ/2017 - Τοπικός Συντονιστής Προγράμματος, Πρόγραμμα «Μετάβαση».
2.- Να τα ταχυδρομήσουν με συστημένο φάκελο ή με courier στη διεύθυνση : Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, 104 32 - Πλατεία Βάθη, Αθήνα, όπου πάνω στον  φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη του  Κωδικού της θέσης ΤΣΠ/2017 - Τοπικός Συντονιστής Προγράμματος, Πρόγραμμα «Μετάβαση».
3.- Να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο, γραπτώς, από αυτούς άτομο, στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθη, Αθήνα, κατά τις ώρες από 9 π.μ. έως 2 μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.
    Στην περίπτωση αποστολής του φακέλου ταχυδρομικώς ή με courier, το εμπρόθεσμο του περιεχομένου του (Αίτηση, Συνοδευτική επιστολή, Βιογραφικό σημείωμα και Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας), κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής (ΕΛΤΑ - COURIER κ.λ.π.), ο οποίος, μετά από την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

     Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 1, 2 και 3 «Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών», ορίζεται η Τετάρτη, 1η Μαρτίου 2017.

    Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση του Υπεύθυνου Επικοινωνίας πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν την Αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά ή με δυνατότητα ανανέωσης, τουλάχιστον, για όσο διάστημα θα προβλέπει η Σύμβαση Εργασίας τους.
    Οι υποψήφιοι που θα κριθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης :

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή και β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λ.π., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα. 

    Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.  

Ο Πρόεδρος

της Κάριτας Ελλάς   

                   

Πατέρας Αντώνιος Βουτσίνος

Ιερέας