Θέση Εργασίας στην Κάριτας Ελλάς

by caritas-hellas Φεβρουάριος 22, 2017 09:43

Αθήνα 21/2/2017

                                                                                      Αριθ. Πρωτ. 45/17

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    

_______________________

 

            H Κάριτας Ελλάς, Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη                                                                                                          Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, Φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης, που εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της  Καθολικής  Εκκλησίας και από  τις  εμπειρίες και ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας και που βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και λαβαίνοντας υπόψη της τα όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 11 και 17 του Καταστατικού της,  
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι 

την πλήρωση μιας (1) θέσεως εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών», ο οποίος θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και μη Κυβερνητική Οργάνωση, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθη, στο παρακάτω περιγραφόμενο σε περίληψη, Έργο: 

Τίτλος Έργου: «Ακούγοντας και καλωσορίζοντας – διαμονή και υποστήριξη για πρόσφυγες στην Αθήνα»

Σύντομη Περιγραφή:   

 • Παροχή ακρόασης και υποστήριξης σε πρόσφυγες, μέσω της καταρτισμένης εργασίας ενός εξειδικευμένου κέντρου ακρόασης.
 • Παροχή αξιοπρεπούς και άνετης διαμονής σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, κατά κύριο λόγο σε οικογένειες και ανεξάρτητους νέους ανθρώπους.
 • Παροχή εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για παιδιά και ενήλικους πρόσφυγες.

1.- Επιλογή και Πρόσληψη

Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του Υπεύθυνου Οικονομικών Υπηρεσιών θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα εξετάσει και τα δικαιολογητικά που θα έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι και οι οποίοι θα  έχουν κληθεί σε συνέντευξη από την Επιτροπή αυτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 19 / 16-5-2016  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Ελλάς. Θα επιλεγεί ο  υποψήφιος, του οποίου τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.      

2.-  Αριθμός θέσεων Εργασίας 

      Μία (1).

3.- Ειδικότητα

Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών.

4.- Σύμβαση Εργασίας

      α) Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου.

      β) Διάρκεια Σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης Εργασίας, έως και 31η Αυγούστου 2017.

      γ) Ημέρες και ώρες απασχόλησης: Όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και σε οκτάωρη βάση.

5.- Φορέας απασχόλησης

      Το Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς» - Αθήνα - Μ.Κ.Ο.

6.- Ο Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών  αναφέρεται

στους: Πρόεδρο, Γενική Γραμματέα, Διευθύντρια, Προϊσταμένη Υπηρεσιών, Υπεύθυνο Έργου.

7.- Αντικείμενα εργασιών  

7.1 Κύρια αρμοδιότητα

Ο Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών θα έχει ως κύρια αρμοδιότητά του την καθημερινή οικονομική παρακολούθηση της δομής του προγράμματος και της προετοιμασίας οικονομικών αναφορών.

Συγκεκριμένα ο Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών θα βοηθά στην:

 • Ημερήσια παρακολούθηση και έλεγχο των δαπανών της δομής του προγράμματος.
 • Προετοιμασία εντύπων πληρωμών και προκαταβολών και έλεγχο αυτών σύμφωνα με τις προκαθορισμένες κατευθυντήριες γραμμές.
 • Προετοιμασία οικονομικών αποτελεσμάτων της δομής του προγράμματος.
 • Επίβλεψη και παρακολούθηση της υλοποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της δομής.
 • Παρακολούθηση των πληρωμών των προμηθευτών της δομής.
 • Έλεγχο των επιλέξιμων δαπανών και εξόδων  της δομής.
 • Παρακολούθηση του προϋπολογισμού σε σχέση με τις δαπάνες της δομής.
 • Διατήρηση των οικονομικών φακέλων / αρχείων της δομής του και διασφάλιση ότι τα απαραίτητα έντυπα συμπληρώνονται ορθώς.
 • Διασφάλιση της συμμόρφωσης των συναλλαγών δαπανών που διενεργούνται από τα επιτόπια γραφεία, ελέγχοντας ότι οι δαπάνες σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου της δομής. Επίσης, ότι τα δικαιολογητικά έγγραφα δαπανών είναι πλήρη, καθώς και η επιβεβαίωση της ακρίβειας των ποσών και η ύπαρξη αποδεικτικών παραλαβής υπηρεσιών και αγαθών πριν την πληρωμή.
 • Επιβεβαίωση ότι όλα τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν τους κατάλληλους κωδικούς (ημερομηνία, λογιστικός κωδικός, αναλυτικοί κωδικοί) και ότι τοποθετούνται σε φακέλους σε αύξουσα σειρά με βάση τους αριθμούς συναλλαγής για εύκολη μελλοντική αναφορά.
 • Προετοιμασία των ταμειακών αιτημάτων για τον επόμενο μήνα.
 • Διατήρηση της ασφάλειας των μετρητών.

Εργασιακές σχέσεις

 • Εσωτερικές: Λογιστήριο, Οικονομική Διεύθυνση Προγράμματος, Υπεύθυνος Συντονιστής Πεδίου
 • Εξωτερικές: Προμηθευτές και άλλους οικονομικά συναλλασσόμενους (φορείς / φυσικά πρόσωπα)

8.- Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης του Προγράμματος.

9.- Αποποίηση ευθύνης

Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, προσπάθειας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή.       

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Ανώτατες (ΑΕΙ) Σπουδές Χρηματοοικονομικών, Οικονομικών ή Λογιστικής κατεύθυνσης ή πτυχίο ΑΤΕΙ Λογιστικής κατεύθυνσης ή συναφούς αντικειμένου.
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές σε συναφές αντικείμενο.
 • Τουλάχιστον τρία (3) έτη εργασιακής εμπειρίας σε διεύθυνση οικονομικής διαχείρισης, ιδιαίτερα σε ΜΚΟ, σε τομέα υποστήριξης οικονομικών πόρων από δημόσιους και ιδιώτες δωρητές.

·         Επαρκής εργασιακή εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον, περιλαμβανομένου του

μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των Οργανώσεων Κάριτας.

 • Άριστες γνώσεις Η/Υ: Excel, Word, Outlook, Powerpoint κ.α.
 • Άριστη γνώση:

1.    αγγλικής και  

2.    ιταλικής (ή εναλλακτικά αρμένικης) γλώσσας, σε γραπτό και προφορικό         επίπεδο και η γνώση οικονομικής ορολογίας στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

·         Έντονο ομαδικό πνεύμα και διαπροσωπικές δεξιότητες, ενεργητική και θετική προσέγγιση, ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων.

·         Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας και επίλυσης προβλημάτων.

·         Αναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και παρακολούθησης έργων.

·         Συνέπεια στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.

·         Υψηλός βαθμός ακρίβειας για τη διασφάλιση της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων.

·         Έμφαση στη λεπτομέρεια και στην παράδοση αξιόπιστης και ποιοτικής εργασίας.

·         Υπευθυνότητα και εχεμύθεια.

·         Δυνατότητα για συχνά ταξίδια είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό για ανάγκες του Προγράμματος

·         Πίστη στις αρχές της Καθολικής Εκκλησίας και όσων αυτή πρεσβεύει.

·         Γνώση και εκτίμηση για το  Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας  Ελλάς, περιλαμβανομένης και της εξοικείωσης με την Κοινωνική  Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.

 

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών  

    Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα (επιθυμητό και στην αγγλική) με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά  στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και δ) Φωτοτυπία του Δελτίου της Ταυτότητάς τους. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι : 

1.- Να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

caritashellas@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΠΟΙΚΥΠ/2017 (Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών)

2.- Να τα ταχυδρομήσουν με συστημένο φάκελο ή με courier στη διεύθυνση : Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, 104 32 - Αθήνα, όπου πάνω στον  φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη του  Κωδικού της θέσης ΥΠΟΙΚΥΠ/2017 (Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών)

3.- Να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο, γραπτώς, από αυτούς άτομο, στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52 - Αθήνα, κατά τις ώρες από 9 π.μ. έως 2 μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

    Στην περίπτωση αποστολής του φακέλου ταχυδρομικώς ή με courier, το εμπρόθεσμο του περιεχομένου του (Αίτηση, Συνοδευτική επιστολή, Βιογραφικό σημείωμα και Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας), κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής (ΕΛΤΑ - COURIER κ.λ.π.), ο οποίος, μετά από την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

     Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 1, 2 και 3 «Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών», ορίζεται η Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017.

    Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση του Υπεύθυνου Οικονομικών Υπηρεσιών, πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν την Αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά ή με δυνατότητα ανανέωσης, τουλάχιστον, για όσο διάστημα θα προβλέπει η Σύμβαση Εργασίας τους.

    Οι υποψήφιοι που θα κριθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης :

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή και β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λ.π., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα. 

    Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.  

 

Ο Πρόεδρος

της Κάριτας Ελλάς   

                  

Πατέρας Αντώνιος Βουτσίνος

Ιερέας